Skip to main content

4
UPLOADS


Media Type
4
audio
Year
4
(No Date)
Topics & Subjects
3
phra paisal 2559
3
phra surin sukato
3
ธรรมะสั้นๆก่อนอาหารเช้า 2016
2
ธรรมะสั้นๆ ๒๕๖๐
2
พระสุรินทร์ ก่อนการคิด
2
พระอ๊อด
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
2
zen sukato
2
zensukato
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
by zen sukato
audio
eye 71
favorite 0
comment 0
ธรรมะเก็บตกจากพระสุรินทร์ ก่อนการคิด **วิธีดาวน์โหลด**วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า VBR MP3 จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎคลิกที่ลูกศรสามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topics: Visalo2016, zensukato 2016, Salanar2016
Community Audio
by zen sukato
audio
eye 676
favorite 0
comment 0
เสียงธรรมจากพระอ.ไพศาล วิสาโล บรรยายหลังสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น **วิธีดาวน์โหลด** - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า VBR MP3 จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ -...
Topics: phra surin sukato, ธรรมะสั้นๆก่อนอาหารเช้า 2016, phra...
Community Audio
by zensukato
audio
eye 6,419
favorite 2
comment 0
ธรรมะสั้นๆก่อนอาหารเช้า จากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล **วิธีดาวน์โหลด** - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า VBR MP3 จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ - คลิกที่ลูกศรสามารถดาวน์โหลดทุกไฟล์ที่อยู่ในหน้านั้น...
Topics: เสียงธรรมจากธรรมยาตราครั้งที่ 18,...
Community Audio
by zensukato
audio
eye 55,082
favorite 4
comment 0
ธรรมะหลังสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น จากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล **วิธีดาวน์โหลด** - วางเมาส์ไปที่ข้างๆ คำว่า VBR MP3 จะมีลูกศรหัวทิ่มลงปรากฎ -...
Topics: เสียงธรรมจากธรรมยาตราครั้งที่ 18,...